Кафедра технічної механіки та динаміки машин

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Перенаправлено з Кафедра деталей машин)
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра технічної механіки та динаміки машин
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТМДМ
Дата заснування 1957 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
К-сть співробітників 15
Приналежність Інститут інженерної механіки та транспорту
Попередник кафедра Деталі машин і підіймально-транспортні машини
Завідувач кафедри доцент, к. т. н. Корендій Віталій Михайлович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 306)
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/tmdm Власний сайт =

Кафедра технічної механіки та динаміки машин (абревіатура — ТМДМ) — загальноінженерна кафедра Інституту інженерної механіки та транспорту.

Історична довідка

Історія кафедри деталей машин нерозривно пов’язана з історією створення, розвитку та діяльності Львівської політехніки. Вона сягає середини ХІХ століття і продовжується до сьогодення. В 1870 р. в тодішній Технічній академії почала функціонувати загальна кафедра механіки і теорії машин в складі машинобудівного факультету. Пізніше, в 1894 р. у Вищій політехнічній школі вже діяла кафедра механічної технології та машинознавства. На початку 30-х років ХХ століття у складі Львівської політехніки було 6 факультетів та 19 кафедр, серед яких працювала і кафедра елементів машин та загального машинознавства.

У післявоєнні роки вже в Львівському політехнічному інституті, починаючи з 1947 р. кафедра мала назву «Деталі машин і підіймально-транспортні машини». Її очолював д.т.н., проф. М.С. Комаров. У 1957 р. була створена окрема кафедра деталей машин і її керівником був до 1967 р. д. т. н., професор І. П. Глущенко. Протягом 24 років до 1992 р. завідував кафедрою деталей машин д. т. н., професор С. Г. Калінін, а останнім часом з 1992 р. по 2012 р. кафедру очолював к. т. н., професор В. Павлище, з 2012 р. в. о. завідувача кафедри є д. т. н., професор В. О. Малащенко.

На всіх етапах своєї діяльності кафедра деталей машин працювала і продовжує працювати над вдосконаленням навчального процесу, який здійснюється тепер для 12 напрямів підготовки фахівців, а також над розробкою науково-технічних проблем в різних галузях машинобудування. Основні дисципліни, викладання яких ведеться на кафедрі деталей машин:

  • «Основи конструювання машин»,
  • «Деталі машин»,
  • «Теорія механізмів і машин»,
  • «Оптимізація об’єктів проектування»,
  • «Прикладна механіка»,
  • «Основи механіки»,
  • «Триботехніка і основи надійності машин» та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри за останні 30 років коливався в межах від 12 до 28 викладачів. На теперішній час на кафедрі працюють 11 викладачів, серед яких 2 професори, доктори наук, 6 доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладачів, 1 асистент. Основні види навчальних занять — лекції, практичні та лабораторні заняття, курсове проектування. В складі кафедри є три навчальні лабораторії, зал для курсового проектування. Навчальні лабораторії оснащені відповідним лабораторним устаткуванням для проведення лабораторних робіт з дисциплін ТММ, Деталі машин та Прикладна механіка. Належний рівень викладання дисциплін забезпечується десятками навчально-методичних розробок, інструкцій до лабораторних робіт, комплексом програм автоматизованого розрахунку деталей машин. В 1993 р. на кафедрі підготовлено перший у післявоєнні роки україномовний оригінальний підручник «Основи конструювання та розрахунок деталей машин» (автор — професор В. Т. Павлище), який з успіхом використовується у навчальному процесі у всіх вищих закладах освіти України. Значна кількість викладачів кафедри мають досвід викладацької роботи у зарубіжних країнах.

Вагомі здобутки колективу кафедри деталей машин і в розробці прикладних наукових проблем в різних галузях машинобудування. Загальна тематика наукових досліджень — динаміка та міцність елементів споруд та машин циклічної дії. Результати наукових досліджень працівників кафедри щорічно публікуються в десятках наукових статей, оприлюднюються на державних і міжнародних конференціях. На кафедрі працюють викладачі, що мають по кілька десятків Патентів України та Авторських свідоцтв СРСР на винаходи. Підсумкові результати наукових пошуків кафедри опубліковані за останні 20 років у вигляді чотирьох монографій, двох технічних довідників та чотирьох навчальних посібників, авторами яких є провідні викладачі кафедри професор В. О. Малащенко, професор Б. І. Кіндрацький.

Кафедра деталей машин веде підготовку науково-педагогічних кадрів. За останні 10 років на кафедрі були підготовлені і захищені три докторські і 7 кандидатських дисертацій.

На найближче майбутнє кафедра бачить свої першочергові завдання у вдосконаленні системи оцінювання знань студентів та в перебудові навчального процесу в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, яка запроваджується в Україні та країнах Європи.

Викладацький склад кафедри

Наукові дослідження

НДЛ динаміки і надійності промислового обладнання (НДЛ-38)

Партнери кафедри

Міжнародні зв'язки

В останні роки кафедра розширює свої міжнародні зв’язки. Укладено угоди про творчу співдружність з:

В рамках цих угод відбуваються обміни науково-технічною та навчальною інформацією, взаємні запрошення на участь в науково-технічних симпозіумах та конференціях.

Науково-методичні видання кафедри деталей машин