Статті та тези конференцій Бондарева А.П.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. A. Bondariev I. Maksymiv Comparative Analysis and Ways of Improvement of Noise Immunity of Demodulation of OQPSK Signals // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas : Technologija, 2010. – No. 9 (105). – P. 81–84.
 2. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О Аналіз лінеарізованого пристрою ФАПЧ при різних видах кутової модуляції. // Радиотехника. Харков. — 2007. — №149. — С.77–80.
 3. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією // Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів: Реф. зб.наук. праць за результатами міжнародної науково-практ. конф. Хмельницький, 17–19 травня 2007р. — Хмельницький, 2007. — С. 42.
 4. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією. // Вісник Хмельницького Нац. ун-ту. Технічні науки — Хмельницький. — 2007. — Т. 2, №2 (90). — С. 147–150.
 5. Давіденко С.В. Аналіз впливу нелінійності пристрою ФАПЧ на приймання сигналів мовної інформації з груповою модуляцією. // Зб. наук. пр. інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. — Київ. — 2007. — №38. — С. 173–180.
 6. Бондарєв А.П., Давіденко С.В. Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів. // Сучсні проблеми радіоелектроніки телекомунікацій та приладобудування : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практ. конф. 31.05–02.06.2007 р. — Вінниця, 2007. — С. 121.
 7. Бондарєв А.П. Давіденко С.В. Підвищення завадостійкості приймача супутникових навігаційних сигналів. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Зб. наук. пр. західного геодезичного товариства. — Львів. – 2007. — №1 (13). — С. 109–114.
 8. Мандзий Б.А., Бондарев А.П. Качественный анализ статистической динамики сис-темы ФАПЧ // Известия ВУЗов МВ и ССО СССР. Радиоэлектроника. — 1988. — №12. — С. 74–76.
 9. Бондарєв А.П., Мандзій Б.А. Аналіз граничної завадостійкості системи фазової синхронізації // Теоретична електротехніка. — 1998. — №54. — С. 14–17.
 10. Бондарєв А.П., Капшій О.В. Критерій граничної завадостійкості системи фазової синхронізації // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. —1998. — №352. — С. 98–100.
 11. Бондарєв А.П. Вплив міжканальних і внутрішньоканальних завад на синхронізацію приймача // Моделювання та інформаційні технології. — 2002. — Вип. 18. — С. 207–211.
 12. Бондарєв А.П. Енергетичні умови зриву синхронізації // Моделювання та інформаційні технології. — 2002. — Вип. 19. — С. 171–178.
 13. Бондарєв А.П. Залежність спектру фазових флуктуацій пристрою синхронізації від характеристик фазового детектора // Моделювання та інформаційні технології. — 2003. — Вип. 20. — С. 198–202.
 14. Бондарєв А.П. Параметричний синтез ФАПЧ з урахуванням подібної завади і шуму // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2003. — №477. — С. 83–87.
 15. Бондарєв А.П. Моделювання пристрою синхронізації з підвищеною завадостійкістю // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. —2003. — №479. — С. 24–29.
 16. Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Вплив характеристики фазового детектора на якість та завадостійкість синхронізації // Відбір і обробка інформації. — 2003. — Вип. 19 (95). — С. 63–68.
 17. Бондарєв А.П. Теоретичні засади аналізу завадостійкості пристроїв синхронізації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2004. — №508. — С. 3–18.
 18. Бондарєв А.П. Статистичний зміст шумової смуги схоплення ФАПЧ // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — 2005. — Вип. 29. — С. 128–132.
 19. Бондарєв А.П., Коханий І.О. Шумові біфуркації безфільтрової ФАПЧ в часовій області // Моделювання та інформаційні технології. — 2005. — Вип. 30. — С. 105–109.
 20. Бондарєв А.П. Шумові смуги утримання і схоплення пристроїв синхронізації // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — №5 (62). — С. 113–116.
 21. Бондарєв А.П. Статистичний аналіз ФАПЧ другого порядку в часовій області // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2005. — №534. — С. 74–77.
 22. Бондарєв А.П. Гранична завадостійкість синхронізації з фазомодульованим сигналом // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — 2005. — Вип. 31. — С. 116–121.
 23. Бондарєв А.П., Лазько О.В., Недоступ Л.А. Вплив негаусовості розподілу фазової похибки на якість синхронізації та граничну завадостійкість ФАПЧ // Теоретична електротехніка. — 2005. — №58. — С. 8–14.
 24. Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Статистична динаміка пристрою синхронізації з фазомодульованим сигналом // Відбір і обробка інформації. — 2005. — Вип. 23 (99). — С. 79–82.
 25. Bondarev A., Lazko O., Nedostup L. Synchronization qualityanalysis with consideration of high cumulants of phase error distribution //Electronics and electrical engineering. — Kaunas : Technologija. — 2006. — No 2 (66). — P. 17–20.
 26. Бондарєв А.П. Розширення робочої ділянки характеристики фазового детектора // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — 2006. — Вип. 34. — С. 81–90.
 27. Бондарєв А.П. Нелінійний параметричний синтез слідкуючого фазового детектора // Радіоелектроніка і інформатика. — 2006. — №1 (32). — С. 27–30.
 28. Бондарєв А.П. Зниження шумового порогу фазового автопідстроювання частоти // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2006. — №557. — С. 25–29.
 29. Бондарєв А.П. Шумові та динамічні властивості модифікованого пристрою фазового автопідстроювання частоти // Радіотехніка. — 2006. — Вип. 146. — С. 171–177.
 30. Бондарєв А.П., Мартинів М.С. Порівняльне імітаційне моделювання пристроїв слід-кування за несучою радіолокаційного сигналу //Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — 2006. — Вип. 35. — С. 85–90.
 31. Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Підвищення завадостійкості демодулятора фазомодульованого сигналу // Відбір і обробка інформації. — 2007. — Вип. 26 (102). — С. 65–73.
 32. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією // Вісник Хмельницького національного університету. — 2007. — №2, Т. 2 (90). — С. 147–150.
 33. Бондарєв А.П. Параметричне та схемотехнічне підвищення завадостійкості фазового демодулятора // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2007. — №2 (9). — С. 29–33.
 34. Mandzij B., Bondarev A. Symulacja komputerowa ukіadusynchronizacji fazowej w obecnoњci sygnaіu PSK // Zeszyty naukowe WyїszejSzkoіy Informatyki w Јodzi. — Јуdz : ReadMe, 2006. — Vol. 5, Nr 1. — P. 31–36.
 35. Бондарєв А.П., Давіденко С.В. Підвищення завадостійкості приймача супутникових навігаційних сигналів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства. — 2007. — С. 109–114.
 36. Патент України на винахід № 66435. H03L7/00 / Бондарєв А.П., Мартинів М.С. «Пристрій фазової автопідстройки частоти». Заявка №4869869 від 01.10.90 ; Опубл. : Бюл. №5, 2004. — 4 с.
 37. Бондарев А.П., Мандзий Б.А. Выбор параметров СФС с учетом шума и узкополосной помехи // Тезисы докладов всес. науч.-техн. конференции «Развитие и совершенствование устройств синхронизации в системах связи».Горький, 1988. — С. 66.
 38. Бондарев А.П., Мартынив М.С. Помехоустойчивое устройство ФАПЧ // Тезисы докладов науч.-техн. конференции «Развитие и совершенствование устройств синхронизации в системах связи». Ярославль, 1993. — С. 14.
 39. Bondarev A. Sync Devices Noise-Immunity Analysis Theoretical Basis // Proceeding of the International Conference TCSET’2004.Lviv-Slavsko, 2004. — P. 27–34.
 40. Бондарєв А.П. Шумові смуги утримання і схоплення пристроїв синхронізації // Матеріали міжнародної НТК «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування». Вінниця, 2005. — С. 57–58.
 41. Bondarev A. Decreasing of Phase Locked Loop Noise Threshold // Proceeding of the InternatioCon ТCSET’2006. Lviv-Slavsko, 2004. — P. 508–509.
 42. Bondarev A., Lazko O., Nedostup L. Anallysis of KurtosisDistribuof Syncronization Error // Proceeding of the Internatio Con TCSET’2006. — P. 524–526.
 43. Бондарєв А.П. Програма нелінійного параметричного синтезу синхронного фазового детектора // Збірник матеріалів міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. — Львів : Ліга-прес, 2006. — 248с. — С. 189–190.
 44. Бондарєв А.П. Нелінійний параметричний синтез синхронного фазового детектора // Материалы 10-го юбилейного международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». — Харків : ХНУРЕ, 2006. — С. 130.
 45. Mandzij B., Bondarev A. Nonlinear mathematical model of async phase detector stadynamics // V Sympozjum «Modelowanie i symulacja komputerowa w technice». — Јуdџ : 2006. — P. 87–90.
 46. Бондарєв А.П. Параметричне та схемотехнічне підвищення завадостійкості фазового демодулятора // Матеріали другої міжнародної НТК Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування СПРТП2-2006. Вінниця, 2006. — С. 136–137.
 47. Бондарев А.П. Повышение помехоустойчивости демодулятора беспроводных средств телекоммуникации // Материалы 1-й Международной научной конференции «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». Харьков-Туапсе, 2006. — С. 314–315.
 48. Бондарєв А.П., Мартинів М.С. Порівняльне імітаційне моделювання пристроїв слідкування за несучою радіолокаційного сигналу //Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій — 2006». Матеріали. Львів, 2006. — С. 16–17.
 49. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією // П’ята МНПК «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів». Реферативний збірник наукових праць. Хмельницький, 2007. — С. 42.
 50. Бондарєв А.П., Мандзій Б.А. Підвищення завадостійкості приймання сигналу з глибокою кутовою модуляцією // Матеріали ІІІ МНТК «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування». Вінниця, 2007. — С. 122–123.
 51. Бондарєв А.П., Давіденко С.В. Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів // Матеріали ІІІ МНТК «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування». Вінниця, 2007. — С. 121.
 52. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. Бондарев, Б. Мандзій, І. Максимів // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, Україна, 8–10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1. — С. 71.
 53. Забезпечення детектування 8PSK сигналу за низького відношення сигналшум / І.П. Максимів, А.П. Бондарев // Людина і космос : знання молоді — космічне майбутнє людства : зб. тез XI Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 8–10 квіт. 2009 р. / Нац. косм. агенство України [та ін.]. — Д., 2009. — С. 166.
 54. Завадостійкість пристроїв фазової сихронізації на етапі проектування / О.П. Борсук, А.П. Бондарев // Людина і космос : знання молоді — космічне майбутнє людства : зб. тез XI Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 8—10 квіт. 2009 р. / Нац. косм. агенство України [та ін.]. — Д., 2009. — С. 386.
 55. Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу / А. Бондарев, С. Давіденко // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар.наук.-техн. конф., Вінниця, Україна, 8–10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1. — С. 72.
 56. Метод повышения помехоустойчивости приема сигналов с квадратурой фазовой манипуляцией / Б.А. Мандзий, А.П. Бондарев, И.П. Максимив // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии : материалы 19-й Междунар. крым. конф., 14–18 сент. 2009 г., Севастополь, Крым, Украина /[Севастоп. нац. техн. ун-т и др.]. — Севастополь : Вебер, 2009. — С. 244–245. — Библиогр. : 2 назв.
 57. Оптимізація параметрів імпульсного пристрою фазової синхронізації / О. Борсук, А. Бондарев // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф.,Вінниця, Україна, 8–10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1. — С. 73.
 58. Підвищення якості приймання 8РЭК-сигналу / А.П. Бондарєв, І.П. Максимів //Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б.А. Мандзій. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — С. 13–17. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» ; №645. — Бібліогр. : 4 назви.
 59. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А.П. Бондарев, Б.А. Мандзій, І.П. Максимів // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2010. — №4. — С. 74–77. Бібліогр. : 3 назви.
 60. Дослідження впливу пропорційно-інтегруючих фільтрів на якість детектування ФМ сигналів / А.П. Бондарев, І.П. Максимів // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б.А. Мандзій. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 21–25. — Вісник Національного університету «Львівська політехніка» ; №680. — Бібліогр. : 6 назв.
 61. Дослідження завадостійкості пристрою стеження при динамічній зміні частоти на вході / А. Бондарєв, О. Борсук // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25–27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 294–295. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр. : 2 назви. — Парал. тит. арк. англ.
 62. Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу / А.П. Бондарєв, С.В. Давіденко // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б.А. Мандзій. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 127–131. — Вісник Національного університету «Львівська політехніка» ; №680. — Бібліогр. : 5 назв.
 63. Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів / А.П. Бондарєв, С.В. Давіденко, І.С. Давіденко // Інформ. технології та комп’ютер. інженерія. — 2010. — №1 (17). — С. 93–98. — Бібліогр. : 7 назв.
 64. An analytical, imitation and experimental design of device of surveillance is after bearing frequency / A. Bondarev, O. Borsuk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23–27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — C. 91. — Bibliogr. : 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 65. The analysis of transmitting OQPSK signals through AWGN channel / A. Bondarev, I. Maksymiv // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23–27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — C. 36. — Bibliogr. : 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.