Статті та тези конференцій Бондарева А.П.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. A. Bondariev I. Maksymiv Comparative Analysis and Ways of Improvement of Noise Immunity of Demodulation of OQPSK Signals // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas : Technologija, 2010. – No. 9(105). – P. 81–84.
 2. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О Аналіз лінеарізованого пристрою ФАПЧ при різних видах кутової модуляції. //Радиотехника. Харков. — 2007. — № 149. -С.77 — 80.
 3. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією // Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів: Реф. зб.наук. праць за результатами міжнародної науково-практ. конф. Хмельницький,17-19 травня 2007р. — Хмельницький, 2007. — С.42.
 4. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією. // Вісник Хмельницького Нац. ун-ту. Технічні науки — Хмельницький.— 2007. — Т.2, № 2 (90). — С.147-150.
 5. Давіденко С.В. Аналіз впливу нелінійності пристрою ФАПЧ на приймання сигналів мовної інформації з груповою модуляцією. // Зб. наук. пр.інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. — Київ. — 2007. — № 38.— С.173-180.
 6. Бондарєв А.П., Давіденко С.В. Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів. // Сучсні проблеми радіоелектроніки телекомунікацій та приладобудування: Матеріали ІІІ Міжнародноїнауково-практ. конф. 31 травня — 2 червня 2007р. — Вінниця, 2007. — С.121.
 7. Бондарєв А.П. Давіденко С.В. Підвищення завадостійкості приймача супутникових навігаційних сигналів. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. західного геодезичного товариства. —Львів.- 2007. — № 1(13). — С.109-114.
 8. Мандзий Б.А., Бондарев А.П. Качественный анализ статистической динамики сис-темы ФАПЧ // Известия ВУЗов МВ и ССО СССР.Радиоэлектроника. —1988. —№ 12. —С.74-76.
 9. Бондарєв А.П., Мандзій Б.А. Аналіз граничної завадостійкості системи фазової синхронізації // Теоретична електротехніка.—1998. —№ 54. —С.14-17.
 10. Бондарєв А.П., Капшій О.В. Критерій граничної завадостійкості системи фазової синхронізації // Вісник ДУ «ЛП». Радіоелектроніка та телекомунікації. —1998. —№ 352. —С. 98-100.
 11. Бондарєв А.П. Вплив міжканальних і внутрішньоканальних завад на синхронізацію приймача // Моделювання та інформаційні технології.—2002. —Вип. 18. —С. 207-211.
 12. Бондарєв А.П. Енергетичні умови зриву синхронізації //Моделювання та інформаційні технології. —2002. —Вип.19. —С.171-178.
 13. Бондарєв А.П. Залежність спектру фазових флуктуацій пристрою синхронізації від характеристик фазового детектора // Моделювання таінформаційні технології. —2003. —Вип.20.— С. 198-202.
 14. Бондарєв А.П. Параметричний синтез ФАПЧ з урахуванням подібної завади і шуму // Вісник НУ"ЛП«. Радіоелектроніка та телекомунікації. —2003. —№ 477. —С. 83-87.
 15. Бондарєв А.П. Моделювання пристрою синхронізації з підвищеною завадостійкістю // Вісник НУ «ЛП». Електроенергетичні та електромеханічні системи. —2003. —№ 479. —С. 24-29.
 16. Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Вплив характеристики фазового детектора на якість та завадостійкість синхронізації // Відбір і обробка інформації. —2003. —Вип. 19(95). —С. 63-68.
 17. Бондарєв А.П. Теоретичні засади аналізу завадостійкості пристроїв синхронізації // Вісник НУ «ЛП». Радіоелектроніка та телекомунікації. —2004. —№ 508. —С. 3-18.
 18. Бондарєв А.П. Статистичний зміст шумової смуги схоплення ФАПЧ // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова. —2005. —Вип. 29. —С. 128-132.
 19. Бондарєв А.П., Коханий І.О. Шумові біфуркації безфільтрової ФАПЧ в часовій області // Моделювання та інформаційні технології. —2005. —Вип.30. —С. 105-109.
 20. Бондарєв А.П. Шумові смуги утримання і схоплення пристроїв синхронізації // Вісник Вінницького політехнічного інституту. —2005. —№ 5(62).—С.113-116.
 21. Бондарєв А.П. Статистичний аналіз ФАПЧ другого порядку в часовій області // Вісник НУ"ЛП". Радіоелектроніка та телекомунікації. —2005. —№ 534. —С. 74-77.
 22. Бондарєв А.П. Гранична завадостійкість синхронізації з фазомодульованим сигналом // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. —2005. —Вип. 31. —С. 116-121.
 23. Бондарєв А.П., Лазько О.В., Недоступ Л.А. Вплив негаусовості розподілу фазової похиб-ки на якість синхронізації та граничну завадостійкість ФАПЧ // Теоретична електротехніка. —2005. —№ 58. —С.8-14.
 24. Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Статистична динаміка пристрою синхронізації з фа-зо-моду-льо-ваним сигналом // Відбір і обробка інформації.—2005. —Вип. 23(99). —С. 79-82.
 25. Bondarev A., Lazko O., Nedostup L. Synchronization qualityanalysis with consideration of high cumulants of phase error distribution //Electronics and electrical engineering. —Kaunas: Technologija. —2006. —No2(66). —P. 17-20.
 26. Бондарєв А.П. Розширення робочої ділянки характеристики фазового детектора // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. —2006. —Вип. 34. —С. 81-90.
 27. Бондарєв А.П. Нелінійний параметричний синтез слідкуючого фазового детектора // Радіоелектроніка і інформатика. —2006. —№ 1(32). —С.27-30.
 28. Бондарєв А.П. Зниження шумового порогу фазового автопідстроювання частоти // Вісник НУ"ЛП«. Радіоелектроніка та телекомунікації. —2006. —№ 557. —С. 25-29 .
 29. Бондарєв А.П. Шумові та динамічні властивості модифікованого пристрою фазового автопідстроювання частоти // Радіотехніка. —2006. —Вип.146.—С. 171-177.
 30. Бондарєв А.П., Мартинів М.С. Порівняльне імітаційнемоделювання пристроїв слід-кування за несучою радіолокаційного сигналу //Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова. —2006. —Вип. 35. —С. 85-90.
 31. Мандзій Б.А., Бондарєв А.П. Підвищення завадостійкості демодулятора фазомодульованого сигналу // Відбір і обробка інформації.—2007. —Вип. 26(102). —С. 65-73.
 32. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією // Вісник Хмельницького національного університету. —2007. —№ 2,Т.2(90). —С. 147-150.
 33. Бондарєв А.П. Параметричне та схемотехнічне підвищення завадостійкості фазового демодулятора // Інформаційні технології такомп’ютерна інженерія. —2007. —№ 2 (9). —С.29-33.
 34. Mandzij B., Bondarev A. Symulacja komputerowa ukіadusynchronizacji fazowej w obecnoњci sygnaіu PSK // Zeszyty naukowe WyїszejSzkoіy Informatyki w Јodzi. — Јуdz: ReadMe, 2006. —Vol.5, Nr 1. —P. 31-36.
 35. Бондарєв А.П., Давіденко С.В. Підвищення завадостійкості приймача супутникових навігаційних сигналів // Сучасні досягнення геодезичноїнауки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства. —2007. —С. 109-114.
 36. Патент України на винахід № 66435. H03L7/00 / БондарєвА.П., Мартинів М.С. «Пристрій фазової автопідстройки частоти». Заявка № 4869869від 01.10.90; Опубл.: Бюл. № 5, 2004. —4 с.
 37. Бондарев А.П., Мандзий Б.А. Выбор параметров СФС с учетомшума и узкополосной помехи // Тезисы докладов всес. науч.-техн. конференции«Развитие и совершенствование устройств синхронизации в системах связи».Горький, 1988. С. 66.
 38. Бондарев А.П., Мартынив М.С. Помехоустойчивое устройствоФАПЧ // Тезисы докладов науч.-техн. конференции «Развитие и совершенствование устройств синхронизации в системах связи». Ярославль, 1993. С. 14.
 39. Bondarev A. Sync Devices Noise-Immunity Analysis Theoretical Basis // Proceeding of the International Conference TCSET’2004.Lviv-Slavsko, 2004. P. 27-34.
 40. Бондарєв А.П. Шумові смуги утримання і схоплення пристроїв синхронізації // Матеріали міжнародної НТК «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування». Вінниця, 2005. С.57-58.
 41. Bondarev A. Decreasing of Phase Locked Loop Noise Threshold// Proceeding of the InternatioCon ТCSET’2006. Lviv-Slavsko, 2004. P. 508-509.
 42. Bondarev A., Lazko O., Nedostup L. Anallysis of KurtosisDistribuof Syncronization Error // Proceeding of the Internatio Con TCSET’2006.P. 524-526.
 43. Бондарєв А.П. Програма нелінійного параметричного синтезусинхронного фазового детектора // Збірник матеріалів міжвузівськоїнауково-технічної конференції науково-педагогічних працівників. — Львів:Ліга-прес, 2006. — 248с. / С. 189-190.
 44. Бондарєв А.П. Нелінійний параметричний синтез синхронного фазового детекто-ра // Материалы 10-го юбилейного международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». —Харків: ХНУРЕ, 2006. С.130.
 45. Mandzij B., Bondarev A. Nonlinear mathematical model of async phase detector stadynamics // V Sympozjum «Modelowanie i symulacja komputerowa w technice». —Јуdџ: 2006. P. 87-90.
 46. Бондарєв А.П. Параметричне та схемотехнічне підвищення завадостійкості фазового демодулятора // Матеріали другої міжнародної НТК Сучасні проблеми мікро-елек-троніки, радіоелектроніки, телекомунікаційта приладобудування СПРТП2-2006«. Вінниця, 2006. С. 136-137.
 47. Бондарев А.П. Повышение помехоустойчивости демодулятора беспроводных средств телекоммуникации // Материалы 1-й Международной научнойконференции «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития».Харьков-Туапсе, 2006. С. 314-315.
 48. Бондарєв А.П., Мартинів М.С. Порівняльне імітаційне моделювання пристроїв слідкування за несучою радіолокаційного сигналу //Науково-практична конференція «Сучасні проблеми телекомунікацій — 2006».Матеріали. Львів, 2006. С.16-17.
 49. Бондарєв А.П., Давіденко С.В., Павлов Б.О. Параметричний синтез синхронного детектора багатоканального групового сигналу з частотною модуляцією // П’ята МНПК «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів». Реферативний збірник наукових праць. Хмельницький, 2007. С. 42.
 50. Бондарєв А.П., Мандзій Б.А. Підвищення завадостійкості приймання сигналу з глибокою кутовою модуляцією // Матеріали ІІІ МНТК «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування». Вінниця,2007. С. 122-123.
 51. Бондарєв А.П., Давіденко С.В. Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів // Матеріали ІІІ МНТК«Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування».Вінниця, 2007. С. 121.
 52. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. Бондарев, Б. Мандзій, І. Максимів // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, Україна, 8-10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац.техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1. — С. 71.
 53. Забезпечення детектування 8PSK сигналу за низького відношення сигналшум / І. П. Максимів, А. П. Бондарев // Людина і космос:знання молоді — космічне майбутне людства : зб. тез XI Міжнар. молодіж.наук.-практ. конф., 8-10 квіт. 2009 р. / Нац. косм. агенство України [та ін.].— Д., 2009. — С. 166.
 54. Завадостійкість пристроїв фазової сихронізації на етапі проектування / О. П. Борсук, А. П. Бондарев // Людина і космос: знання молоді —космічне майбутне людства : зб. тез XI Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф., 8-10квіт. 2009 р. / Нац. косм. агенство України [та ін.]. -Д., 2009. — С. 386.
 55. Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу / А. Бондарев, С. Давіденко // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар.наук.-техн. конф., Вінниця, Україна, 8-10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн.ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1. — С. 72.
 56. Метод повышения помехоустойчивости приема сигналов с квадратурой фазовой манипуляцией / Б. А. Мандзий, А. П. Бондарев, И. П.Максимив // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии : материалы 19-йМеждунар. крым. конф., 14-18 сент. 2009 г., Севастополь, Крым, Украина /[Севастоп. нац. техн. ун-т и др.]. — Севастополь : Вебер, 2009. — С. 244-245. —Библиогр.: 2 назв.
 57. Оптимізація параметрів імпульсного пристрою фазової синхронізації / О. Борсук, А. Бондарев // Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф.,Вінниця, Україна, 8-10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. —Вінниця, 2009. — Ч. 1. — С. 73.
 58. Підвищення якості приймання 8РЭК-сигналу / А. П. Бондарєв, І. П. Максимів //Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А.Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 13-17. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). — Бібліогр.: 4 назви
 59. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. П. Бондарев, Б. А. Мандзій, І. П. Максимів // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2010. -№ 4. — С. 74-77. — Бібліогр.: 3 назви.
 60. Дослідження впливу пропорційно-інтегруючих фільтрів на якість детектування ФМ сигналів / А. П. Бондарев, І. П. Максимів // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 21­25. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 6 назв.
 61. Дослідження завадостійкості пристрою стеження при динамічній зміні частоти на вході / А. Бондарєв, О. Борсук // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 294-295. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 2 назви. — Парал. тит. арк. англ.
 62. Кумулянтний аналіз та параметричний синтез демодулятора групового мовного сигналу / А. П. Бондарєв, С. В. Давіденко // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 127— 131. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 5 назв.
 63. Схемотехнічне підвищення завадостійкості детектора цифрових радіосигналів / А. П. Бондарєв, С. В. Давіденко, І. С. Давіденко // Інформ. технології та комп’ютер. інженерія. — 2010. — № 1 (17). — С. 93–98. — Бібліогр.: 7 назв.
 64. An analytical, imitation and experimental design of device of surveillance is after bearing frequency / A. Bondarev, O. Borsuk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23–27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 91. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 65. The analysis of transmitting OQPSK signals through AWGN channel / A. Bondarev, I. Maksymiv // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної ін.-женерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23–27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 36. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.