Історія кафедри ІВТ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Як самостійна одиниця кафедра електричних вимірювань у 1920 р. виокремилася з кафедри «Електричні машини». Очолив її професор К. Ідашевський. Протягом 1930–1941 рр. кафедрою керував професор В. Круковський — видатний фахівець у галузі вимірювань.Його практична діяльність була пов’язана з роботою відомої фірми «Siеmens». У цей час кафедра стає державним науковим і метрологічним центром. Тут у 1931 р. була створена перша потенціометрична установа для державної атестації електричних вимірювальних приладів та еталон електричного опору, право зберігання якого було надано кафедрі.

Протягом 1944–1958 рр. кафедру очолював член-кореспондент АН СРСР К.Карандєєв, а упродовж 1958–1971 рр.— А. Шрамков.

Із 1971 по 1982 рр. кафедрою завідував Є. Поліщук, а науковим напрямом її було проектування цифрових приладів для вимірювання різноманітних фізичних величин.

З 1982 р. сьогоднішню кафедру «Інформаційно-вимірювальні технології» (ІВТ) очолює професор Б.Стадник

Особливістю історичного розвитку кафедри є не лише збереження попередньо сформованих наукових напрямів, а також їхня трансформація згідно з вимогами часу. Протягом не одного десятиліття вчені кафедри розробляють різноманітні засоби вимірювань. Вони добре обізнані з існуючими проблемами вимірювань і перспективами їх розв’язання, мають досвід проведення теоретичних та експериментальних досліджень,спрямованих на підвищення точності та розширення номенклатури вимірюваних величин.

Значний досвід наукової, практичної та організаційної роботи дозволяє колективові кафедри успішно й ефективно вдосконалювати традиційні, розробляти й впроваджувати у практику нові засоби вимірювань. На основі проведених досліджень висунута гіпотеза про інтегральний вплив електродеформаційного ефекту на характер змін вихідних величин термоелектричних і терморезистивних перетворювачів температури, що підтверджується багатьма експериментальними даними. Керуючись цією гіпотезою, колектив кафедри здійснює комплекс досліджень з метою вдосконалення метрологічних характеристик термометрів, зокрема із застосуванням нових матеріалів, фізичних явищ та ефектів. Ці питання всебічно розглянуті в довіднику «Температурні вимірювання» та в монографії «Вимірювання температури: теорія та практика», співавторами яких, зокрема, є Б. Стадник та Я.Луцик.

Акустичний метод вимірювання локальних значень температури газових середовищ ґрунтується на залежності миттєвої швидкості поширення акустичних коливань від локальної температури середовища. Запропоновано новий метод визначення локальних температур на основі оцінок їхніх інтегральних значень — часових інтервалів поширення акустичних коливань у певних напрямках.

Учені кафедри розробили теоретичні основи конструювання первинних перетворювачів і обладнали засобами вимірювання міжнародні космічні проекти — ФОБОС та ВЕГА, а також важливі об’єкти атомної енергетики. За роботу зі створення теоретичних засад і практичну реалізацію вимірювальної мережі в системі безперервного топлення сталі професор Б. Стадник удостоєний Державної премії. Ці дослідження знайшли своє відображення у його монографії, виданій у 1991 р., «Автоматизоване проектування контактних термопере-творювачів».

На кафедрі виконують весь комплекс робіт від науково-пошукових і дослідницьких до створення конкретних зразків апаратури для вимірювання температури. При цьому дослідження проводяться у двох напрямах: контактної та безконтактної термометрії. Враховуючи особливу актуальність проблем енерго- й матеріалозаощадження, науковці кафедри зосереджують свої зусилля на таких основних дослідженнях: термошумова та ультразвукова термометрія; системи моніторингу температурних полів; проектування портативних засобів вимірювання різних фізичних величин; використання нових матеріалів, фізичних явищ та ефектів при створенні засобів вимірювання. Результати тривалих досліджень дозволяють створювати комплекси приладів для вимірювання температури в особливо складних умовах металургійного, хімічного та інших виробництв з перетворювачами із доступних в Україні матеріалів.Помітним науковим успіхом кафедри було видання ґрунтовної «Енциклопедії термометрії» (Я. Луцик, Б. Стадник, 2003 р.). Новизна технічних рішень, покладених в основу створених засобів вимірювання, підтверджується патентами та авторськими свідоцтвами.

Нині кафедра володіє низкою сучасних оригінальних методів вимірювання. Тут здійснюються роботи з основних напрямів розвитку нетрадиційних принципів температурних вимірювань та вимірювань в нанотехнологіях. Одне з досліджень завершилося виготовленням ультразвукового термометра та виданням у 1992 р.монографії «Ультразвукова термометрія» (Я.Луцик, Б.Стадник).

Підтримування наукової кваліфікації кадрового складу кафедри забезпечується наявністю на ній докторантури та аспірантури. За останні десять років працівники кафедри захистили 7 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Науково-дослідна робота, яку виконують співробітники кафедри, має реальний вплив на навчальний процес. Досягнення кафедри широко використовують у лекціях, лабораторних і практичних заняттях, курсовому та дипломному проектуванні.

Викладачі кафедри видають підручники, наукові посібники та монографії для навчання студентів у вищих закладах освіти не тільки України. Так, у 1978 р. вперше українською мовою створено навчальний посібник «Електричні вимірювання електричних та неелектричних величин» (за редакцією Є.Поліщука), а в 1984 р. колектив викладачів під керівництвом Є.Поліщука видав уже однойменний підручник. У 1981 р. вийшов підручник «Вимірювальні перетворювачі» та у 1990 р. - «Методи та засоби вимірювання неелектричних величин» (автор — Є.Поліщук).

Традиційно кафедра підтримує науково-дидактичні зв’язки з навчальними та науковими закладами Білорусі, Великої Британії, Канади, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, США,Угорщини, Чехії.

У рамках міжнародної співпраці проводиться активна робота для зміцнення контактів із науковцями зарубіжних навчальних закладів та установ, здійснюється обмін викладачами, аспірантами, студентами, активна участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях.

Упродовж 15 років науковці кафедри спільно з ученими Ряшівської політехніки організовують традиційні щорічні міжнародні науково-технічні конференції «Методи та техніка перетворення сигналів при фізичних вимірюваннях». Ця співпраця увінчалася появою у 2005 р. двотомного підручника «Основи метрології та вимірювальної техніки» міжнародного колективу авторів за редакцією професора Б.Стадника.До значних наукових успіхів кафедри можна також віднести видання у 2006 р. ґрунтовної монографії «Вимірювання температури: теорія та практика» (Я. Луцик, Б. Стадник) та вихід у світ у 2008 р. підручника «Засоби та методи вимірювань неелектричних величин» також міжнародного колективу авторів за редакцією професора Є. Поліщука.

Студенти, стажисти та науковці кафедри проходять переддипломну практику й наукове стажування в Технічному університеті у м. Ільменау (Німеччина). З німецького боку цими роботами керують професор Г. Йєгер та доктор інженер Ф. Бернхард. Багаторічна співпраця з Технічним університетом Ільменау дозволила сформувати взаємно узгоджені інтегровані навчальні плани, за якими студенти інституту навчаються на останньому курсі та виконують тут магістерську роботу, а після закінчення навчання отримують два дипломи: український та німецький.

Учені кафедри робили ґрунтовні наукові доповіді на міжнародних конференціях, що відбувалися у багатьох країнах Європи. На базі підрозділу проведено більше 10 міжнародних конференцій з питань теорії і практики вимірювання температури та інших фізичних величин, а також метрологічного забезпечення вимірювань. Для проведення циклів лекцій систематично запрошують науковців світового рівня, зокрема академіка РАН І. Федика, професора Г. Йєгера та інших.

За час існування кафедра підготувала понад шість тисяч фахівців, котрі вписали не одну славну сторінку в розвиток вітчизняної і світової теорії та практики вимірювання. Разом з тим сьогоднішній день ставить нові проблеми, які спільними зусиллями співробітники кафедри сподіваються успішно вирішувати й надалі, щоб іти в ногу з технічним поступом.

Студенти, які під час навчання проявили здібності до наукової та педагогічної роботи, після його закінчення залишалися працювати на кафедрі викладачами, науковими співробітниками та інженерами. Більшість із них успішно захистили кандидатські та докторські дисертації, стали доцентами та професорами. Це доктор технічних наук,професор М. Дорожовець; кандидат технічних наук, професор Є. Поліщук, кандидати технічних наук, доценти О. Базилевич та І. Ліхновський, кандидат технічних наук, докторант І. Микитин; кандидати технічних наук, доценти В. Мотало, А. Озгович, І. Питель, О. Ришковський, І. Петровська; завідувач лабораторії Б. Пучинський; молодший науковий співробітник А. Семенистий, старший викладач Р. Івах, асистенти Т. Домінюк та Я. Сколоздра, інженери В. Резнік та Р. Яців.

Базова підготовка, отримана студентами у Львівській політехніці під час навчання, дозволила багатьом випускни кам кафедри успішно реалізувати себе в науці, промисловості, бізнесі,бути запрошеними на роботу на відповідальні посади у престижні фірми, зокрема Hewlett-Packard, Siemens, «Тойота», «МЕТРО» та ін. Серед них можна відзначити науковців, викладачів, інженерів: Т. Гриневич — академік Національної академії наук України (м.Київ); С. Савенко — кандидат технічних наук, генеральний директор представництва фірми Hewlett-Packard в Україні (м. Київ); В. Паракуда — кандидат технічних наук, генеральний директор ДП ДНДІ «Система» (м.Львів); Р.Огірко — кандидат технічних наук, перший заступник генерального директора ДП ДНДІ «Система» (м.Львів); І. Тарасюк — керівник Державного управління справами (м.Київ).